KONTAPREMIUM.PL

§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu kontapremium.pl dostępnego pod adresem http://kontapremium.pl/regulamin
2. Skorzystanie z oferty sklepu kontapremium.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
4. Żadna z funkcjonalności sklepu kontapremium.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem
5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 • 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu kontapremium.pl
 • 2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: www.kontapremium.pl umożliwiający nabywanie voucherów oraz kodów do gier.
 • 3. Sprzedawcą jest - Felix Paweł Bańkosz, Moszczanka 7A, 48-200 Prudnik NIP 7551876654 email:[email protected]
 • 4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca
 • osobowości
  prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 • 5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
§2 Dokonywanie zakupów
 • 1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji.
 • 2. Do zakupu wystarczy tylko adres email.
 • 3. Aby dokonać zakupów należy wybrać opcję „Kup teraz”
 • 4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 • 5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 2 minut po zaksiegowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu
§3 Zwrot produktów
 • 1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego produktu w ciągu 14 dni od jego nabycia, chyba, że produkt został uszkodzony przez kupującego.
 • 2. Dokonanie zwrotu produktu następuje w formie pisemnego oświadczenia kupującego przesłanego na adres operatora, wraz z oryginalnym opakowaniem.
 • 3. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie.
§4 Ochrona danych osobowych
 • 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 • 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Felix Paweł Bańkosz, Moszczanka 7A, 48-200 Prudnik NIP 7551876654 email:[email protected] Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
 • 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
§5 Kwestia dotycząca sprzedawanych kont
 • 1. Kupujesz usługę polegającą na stworzeniu i przygotowaniu konta do prawidłowego działania. Z zakupionej usługi należy korzystać zgodnie z regulaminem serwisów którego dotyczy konto.
 • 2. Tak stworzone konto może działac w przypadku oferty na 30 dni minimum 27 dni, a w przypadku 60 dni (minimum 58 dni). Jeżeli konto działa krócej kupujący może zgłosić reklamację.
 • 3. Usługa stworzenia konta ma zapewnić dostęp na minimalny okres (punkt 5.2), więc w przypadku krótszego okresu działania wysyłamy nowe konto tak by wypełnic minimalny okres okreslony w (punkt 5.2) i nie robimy zwrotów pieniędzy.
§6 Postanowienia końcowe
 • 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionych produktów powinny być zgłoszone pisemnie na adres operatora.
 • 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 • 3. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.